Rudraksha 1 to 14 mukhi rudraksha Mala

Rs.85,000

Rudraksha mala 1 to 14 mukhi rudraksha with Ganesha and Gaurishanker rudraksha.